Záruční podmínky

Délka záruky v zákonem dané lhůtě:

24 měsíců od data prodeje

Výrobek prošel předprodejním servisem naší firmy.

Doufáme, že jeho používání splní Vaše nároky a přinese Vám skutečnou radost a požitek.                

Záruční podmínky

1. Dodržování obvyklého způsobu užívání, obsluhy a údržby výrobků, zcela v souladu s návodem k užití.

2. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při koupi.

3. Záruka se vztahuje na všechny vady výrobku, pro které se výrobek stal nepouživatelným, následkem vadného materiálu nebo vad ve výrobě.

4. Prodejce neručí za vady vzniklé přirozeným stárnutím a opotřebením, nevhodným uskladněním, neopatrnou dopravou, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používáním výrobku k jiným účelům, než ke kterým je výrobek určen.

5. Záruka se dále nevztahuje na mechanické poškození nepřípustnými zásahy, na poškození neodvratnou událostí (živelná pohroma) nebo vyšší mocí.

6. Podmínkou plnění záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu, pokud je tato uplatňována po zákonné 24měsíční lhůtě. Pokud je reklamace uplatňována v zákonné lhůtě je zakoupení zboží možno dokladovat: záručním listem, originálním výpisem z účtu kupujícího, příp. originálním obalem, který má na štítku uvedeného prodejce, případně svědectvím jiné osoby v krajní nouzi. Záruční nároky zanikají při svévolných změnách původních zápisů.

7. Záruční nároky se uplatňují:            

1) přímo u prodejce, kde byl výrobek zakoupen

2) příp. u firmy KOZAP Uh. Brod, zbraně a střelivo spol. s r.o., U kostela 134, 687 54  Bánov,

tel. 572 646 220, 572 646 280

Při uplatňování záruky je nutno předložit:

  • dotyčný výrobek a sdělit reklamovanou závadu
  • příslušným způsobem prokázat zakoupení výrobku

8. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

9. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba nutná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být řešena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. Při záruční reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění závady. Výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí ustanoveními příslušných právních předpisů.

11. Zákazník prohlašuje, že závada na věci nevznikla jeho neodborným zásahem nebo zaviněním, případně že závadu svou nedbalostí neumožnil.

12. V případě technické závady při užívání zbraně nebo selhání munice, zejména v případě destrukce zbraně, je nedílnou podmínkou odborného posouzení vady a průběhu následného reklamačního řízení předložení používané munice a to i použité, alespoň minimálně 1 ks posledně vystřelené munice, v konkrétním případě předcházejícím objevení reklamované závady. Při reklamaci munice i zbytku nepoužité.